Shravan Sud 8, Saturday 18 Aug 2018


Shrimad Harigita - Shree Swaminarayan Kanya Vidya Mandir Bhuj